Jesteś w: Strona g?wna

Polityka Prywatno?ci

Czym s? pliki Cookie ?

Ciasteczka (ang. cookies) s? to pliki, zapisywane oraz przechowywane na Twoim urz?dzeniu (np. komputerze lub smartphonie) w czasie gdy odwiedzasz strony w internecie. Ciasteczko najcz??ciej zawiera nazw? strony internetowej, z ktrej pochodzi, czas jego istnienia oraz  wygenerowany unikalny numer, ktry s?u?y do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?. 
 

Polityka plikw Cookie

1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci strony internetowej firmy Budrim stosuje si?  tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, ktre serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego www.budmet-carbo.pl. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z ktrego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 
2. W ramach serwisu internetowego www.budmet-carbo.pl mo?na stosowa? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:
  • "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego
  • pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi u?ytkownik, wygl?du strony internetowej itp.,
3. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.
 
4. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektrych us?ug w ramach naszych serwisw internetowych, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym www.budmet-carbo.pl z zastrze?eniem tych, do ktrych dost?p wymaga logowania.
 

Jak wy??czy? pliki cookie w przegl?darce ?

 

Drukuj PDF

Copyright © Budmet-Carbo sp. z o.o.
Metalizacja natryskowa i antykorozja od 1990r.

Realizacja: Neoartis